RELACJE INWESTORSKIE

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale
zakładowym (%)
Liczba głosów Udział w ogólnej
liczbie głosów (%)
ATM GRUPA S.A. 4 000 000 29,81% 6 000 000 30,90%
HANNIBAL SOARES ZA POŚREDNICTWEM WE ARE ONE LTD 3 725 000 27,76% 5 725 000 29,48%
KAROLINA SZABLEWSKA-OLEJARZ 1 837 208 13,69% 2 837 208 14,61%
MARCIN OLEJARZ 1 862 500 13,88% 2 862 500 14,74%
POZOSTALI AKCJONARIUSZE 1 995 292 14,87% 1 995 292 10,27%
RAZEM 13 420 000 100,00% 19 420 000 100,00%

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy BoomBit S.A. dzieli się na 13 420 000 akcji o wartości nominalnej 0,50 zł każda, w tym:

  • 6 000 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy na akcję), uprawniających łącznie do 12 000 000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
  • 7 420 000 akcji zwykłych, uprawniających łącznie do 7 420 000 akcji głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Our use of cookies

We use necessary cookies to make our site work. We’d also like to set analytics cookies that help us make improvements by measuring how you use the site. These will be set only if you accept.

For more detailed information about the cookies we use, see our Cookies policy.