RELACJE INWESTORSKIE

BoomBit shareholders
BoomBit shareholders

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale
zakładowym (%)
Liczba głosów Udział w ogólnej
liczbie głosów (%)
ATM GRUPA S.A. 4 000 000 29,54% 6 000 000 30,71%
HANNIBAL SOARES ZA POŚREDNICTWEM WE ARE ONE LTD 3 725 000 27,51% 5 725 000 29,30%
KAROLINA SZABLEWSKA-OLEJARZ 1 838 839 13,58% 2 838 839 14,53%
MARCIN OLEJARZ 1 902 850 14,05% 2 902 850 14,68%
POZOSTALI AKCJONARIUSZE 2 073 311 15,31% 2 073 311 10,61%
RAZEM 13 540 000 100,00% 19 540 000 100,00%

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy BoomBit S.A. dzieli się na 13 540 000 akcji o wartości nominalnej 0,50 zł każda, w tym:

  • 6 000 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy na akcję), uprawniających łącznie do 12 000 000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
  • 7 540 000 akcji zwykłych, uprawniających łącznie do 7 540 000 akcji głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.