RELACJE INWESTORSKIE

Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę.

Historia Operacji
Dywidenda za rok Dywidenda (PLN) Dywidenda na akcję (PLN) Liczba akcji objętych dywidendą Dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy Dzień wypłaty
2021 (zaliczka) 3 220 800 0.24 13 420 000 03.11.2021 10.11.2021

Our use of cookies

We use necessary cookies to make our site work. We’d also like to set analytics cookies that help us make improvements by measuring how you use the site. These will be set only if you accept.

For more detailed information about the cookies we use, see our Cookies policy.