RELACJE INWESTORSKIE

Walne zgromadzenia

16.08.2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 sierpnia 2023 r.

Zarząd spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Zacna 2, 80-283 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000740933, NIP: 9571040747, REGON: 221062100 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i art. 4022 ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i przedstawia następujące informacje:

Data, godzina i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz porządek obrad Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 16 sierpnia 2023 roku na godzinę 12:00 w Gdańsku, pod adresem: ul. Pomorska 19A, 80-333 Gdańsk., z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej, ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej oraz wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 walnego zgromadzenia z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
21.06.2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 czerwca 2023 r.

Zarząd spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Zacna 2, 80-283 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000740933, NIP: 9571040747, REGON: 221062100 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i art. 4022 ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i przedstawia następujące informacje:

Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz porządek obrad

Zarząd Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 czerwca 2023 roku na godzinę 12:00 w Gdyni, pod adresem: ul. Olimpijska 2, Gdynia (81-538), z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej, ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej oraz wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki w 2022 roku, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
 11. Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
 12. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 walnego zgromadzenia z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
10.06.2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 czerwca 2022 r.

Zarząd spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Zacna 2, 80-283 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000740933, NIP: 9571040747, REGON: 221062100 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i art. 4022 ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i przedstawia następujące informacje:

Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz porządek obrad Zarząd Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 10 czerwca 2022 roku na godzinę 12:00 w Gdańsku, pod adresem: ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1/27, 80-560 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej, ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej oraz wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki w 2021 roku, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
 11. Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki.
 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
21.04.2022

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 kwietnia 2022 r.

Zarząd spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Zacna 2, 80-283 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000740933, NIP: 9571040747, REGON: 221062100 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i art. 4022 ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i przedstawia
następujące informacje:

Data, godzina i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz porządek obrad

Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 kwietnia 2022 roku na godzinę 12:00 w Gdyni, pod adresem: ul. Olimpijska 2, Gdynia (81 538), sala A i B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej, ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej oraz wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej BoomBit S.A.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki.
 8. odjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek z Grupy Kapitałowej BoomBit oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Data
21.04.2022
Godzina
12:00
Miejsce
ul. Olimpijska 2, Gdynia (81-538), sala A i B

28.05.2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 czerwca 2021 r.

Zarząd spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Zacna 2, 80-283 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000740933, NIP: 9571040747, REGON: 221062100 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i art. 4022 ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i przedstawia następujące informacje:

Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz porządek obrad Zarząd Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 czerwca 2021 roku na godzinę 12:00 w Gdyni, pod adresem: ul. Olimpijska 2, Gdynia (81-538), sala A i B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej, ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej oraz wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki w 2020 roku, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 11. Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
27.08.2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 sierpnia 2020 r.

Zarząd Spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27 sierpnia 2020 roku na godzinę 12:00 w Gdańsku, pod adresem: ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk (Budynek C, sala ABC).

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej, ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej oraz wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki w 2019 roku, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2019.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
05.08.2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 sierpnia 2020 r. – Zmiana porządku obrad

Zarząd BoomBit S.A. („Spółka”) działając na postawie art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych informuje o wprowadzeniu zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 sierpnia 2020 roku na godzinę 12:00, które odbędzie się przy ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk (Budynek C, sala ABC).

Zmiana została dokonana na żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, tj. Pana Marcina Olejarza, który w dniu 5 sierpnia 2020 r. złożył żądanie o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz uchwały w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W załączeniu Spółka przekazuje otrzymane projekty uchwał oraz zmieniony projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. Treść projektów pozostałych uchwał nie uległa zmianie.

Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółki przedstawia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uwzględniający zmianę wprowadzoną na żądanie ww. akcjonariusza. Zmiana polega na wprowadzeniu do porządku obrad po dotychczasowym punkcie 11, nowych punktów oznaczonych numerami 12 i 13.

Pierwotna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 27 sierpnia 2020 r.

Po wprowadzonej zmianie porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje następujące punkty:

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej, ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej oraz wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki w 2019 roku, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2019.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Data
05.08.2020
Godzina
10:10
Miejsce
Gdańsk, ul Trzy Lipy 3

19.06.2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 czerwca 2019 r.

Zarząd Spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 roku, o godz. 12:00 w Gdańsku, adres: ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk (Budynek C, sala ABC).

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz zdolności podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej oraz ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.`
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2018, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018 i wypłaty dywidendy.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosków ocen Rady Nadzorczej Spółki dotyczących jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018 i wypłaty dywidendy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2018.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Olejarzowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Anibal Jose da Cunha Saraiva Soares z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Tobiaszowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Tobiaszowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu poprzednika prawnego Spółki – spółki Aidem Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku za rok obrotowy 2018.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Karolinie Szablewskiej-Olejarz z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Karolinie Szablewskiej-Olejarz z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu poprzednika prawnego Spółki – spółki Aidem Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku za rok obrotowy 2018.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Grażynie Gołębiowskiej z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Markowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Napiórkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Szymonowi Okoniowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
 24. Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Data
19.06.2019
Godzina
12:00
Miejsce
ul. Trzy Lipy 3,
80-172 Gdańsk

Nasze wykorzystanie plików cookies
Ustawienia ciastek
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona działała poprawnie. Chcielibyśmy również poprosić o zgodę na analityczne pliki cookie, które pomagają nam w wprowadzaniu ulepszeń poprzez pomiar sposobu korzystania z strony internetowej. Zostaną one ustawione tylko wtedy, gdy je zaakceptujesz. Więcej szczegółowych informacji na temat używanych przez nas plików cookie można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Odrzuć Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj preferencje dotyczące zgody
Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej.Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny.Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika.Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookie umożliwiają zapewnienie podstawowych funkcjonalności dla strony internetowej, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność dla użytkowników. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to się wiązać z brakiem poprawności funkcjonowania strony internetowej.
Chcielibyśmy ustawić pliki cookies Google Analytics, aby pomóc nam ulepszyć naszą stronę internetową poprzez zbieranie i raportowanie informacji o tym, jak korzystają z niej użytkownicy. Cookies zbierają informacje w sposób, który nikogo bezpośrednio nie identyfikuje. Więcej informacji na temat działania tych plików cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Zobacz jak wykorzystywane są pliki cookies: Jak Google używa danych z witryn i aplikacji
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych

Brak plików cookies.

Zapisz Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek