RELACJE INWESTORSKIE

BoomBit auditor
BoomBit auditor

Firmą audytorską dokonującą badania lub przeglądu sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BoomBit za lata obrotowe 2020 i 2021 jest UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Wyboru firmy audytorskiej dokonała Rada Nadzorcza Spółki. Umowa z firmą audytorską została zawarta w dniu 30 marca 2020 roku.

Na rzecz BoomBit nie były świadczone dozwolone usługi niebędące badaniem przez firmę audytorską badającą sprawozdanie finansowe BoomBit

Główne założenia polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania oraz polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem:

  • obowiązujące w Spółce regulacje zakładają wybór firmy audytorskiej na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu, zgodnie z obowiązującymi warunkami prawnymi;
  • rekomendacja dotycząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania spełniała obowiązujące przepisy prawa oraz przyjęte w BoomBit polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej.