RELACJE INWESTORSKIE

Organy spółki

Zarząd

MARCIN OLEJARZ – PREZES, WSPÓŁZAŁOŻYCIEL

 

Ekspert w dziedzinie produkcji gier mobilnych, pionier na polskim i globalnym rynku. Współzałożyciel Aidem Media i Play With Games, spółek należących do Grupy BoomBit S.A. W trakcie swojej kariery zdobył umiejętności zarządzania spółką z branży gier mobilnych, uzyskał wiedzę w zakresie strategii marketingowych, zarządzania finansami oraz prawa autorskiego. W Grupie BoomBit odpowiada za bieżące działania operacyjne.

Marcin Olejarz jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek: transport morski.

HANNIBAL SOARES – WICEPREZES ZARZĄDU, WSPÓŁZAŁOŻYCIEL

 

Współzałożyciel Play With Games i BoomBit Ltd, spółek należących do Grupy BoomBit S.A. Przez ponad 10 lat pracował w sektorze finansowym, kończąc swoją działalność jako dyrektor działu Euro Bond Desk dla dużej, międzynarodowej firmy brokerskiej w Londynie. W Grupie BoomBit odpowiada za marketing i Business Development.

Hannibal Soares jest absolwentem University of North Wales Bangor, kierunek: Business, Banking & Finance.

MAREK PERTKIEWICZ – CZŁONEK ZARZĄDU

 

W trakcie swojej dotychczasowej kariery zdobył doświadczenie w zakresie kreowania i wdrażania procesów sprawozdawczości finansowej i zarządczej oraz polityki podatkowej. Nadzorował obszar zarządzania płynnością finansową, uczestniczył w procesach pozyskiwania finansowania dłużnego oraz IPO, a także w projektach optymalizacyjnych w spółkach i grupach kapitałowych. Posiada tytuł biegłego rewidenta. W Grupie BoomBit odpowiada za obszar finansów.

Marek Pertkiewicz jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek: Ekonomika Przedsiębiorstw.

Rada nadzorcza

Karolina Szablewska-Olejarz

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Współzałożycielka należącej do Grupy BoomBit spółki Aidem Media, od 20 lat jedna z kluczowych osób odpowiadających za rozwój Grupy. Ekspertka z obszarów zarządzania i marketingu. W trakcie swojej kariery stworzyła sieć kontaktów biznesowych w branży video oraz zdobyła doświadczenie w zarządzaniu spółką z branży gier mobilnych. Kobieta roku 2016 “Pulsu Biznesu”. Karolina Szablewska-Olejarz pełni także funkcję Członka Komitetu Audytu.

Marcin Chmielewski

Członek Rady Nadzorczej

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie na stanowiskach menadżerskich dla międzynarodowych instytucji finansowych takich, jak Dresdner Bank, DZ Bank, Bank BNP – BGŻ, Kreditbank Luxembourg, gdzie odpowiadał za bankowość korporacyjną. W latach 2010-2016 związany z grupą KGHM – najpierw jako Prezes Zarządu KGHM TFI, później jako Wiceprezes KGHM Polska Miedź, gdzie odpowiadał za spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek publicznych i prywatnych m.in. PGE S.A., Interferie SA, ATM Grupa SA, KGHM International. Nadal współpracuje z rynkiem kapitałowym świadcząc usługi konsultingowe oraz jako inwestor w spółki start-upów.

Absolwent Politechniki Opolskiej – inżynier budownictwa. Ukończył podyplomowe studia na Uniwersytecie Warszawskim i SGH z zakresu finansów i bankowości.

Jacek Markowski

Członek Rady Nadzorczej

Adwokat, członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, absolwent WPiA na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorant Nauk Prawnych na Uniwersytecie Gdańskim. Autor szeregu publikacji naukowych z zakresu prawnych aspektów tworzenia gier komputerowych oraz e-sportu. W praktyce specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej dla branży kreatywnej.

Wojciech Napiórkowski

Członek Rady Nadzorczej

Podczas swojej kariery zawodowej pracował w instytucjach finansowych: funduszach private equity i publicznych. Początkowo jako specjalista, a następnie na poziomie dyrektora i wiceprezesa zarządu, był odpowiedzialny za całokształt polityki inwestycyjnej funduszy, którymi zarządzał. Obecnie jest członkiem rad nadzorczych kilku spółek notowanych na GPW w Warszawie. Wojciech Napiórkowski jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej, pełni również funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu.

Szymon Okoń

Członek Rady Nadzorczej

 

Radca prawny, doktor nauk prawnych, doktor nauk ekonomicznych w zakresie finansów. Jest Partnerem w Kancelarii Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp.k. oraz pracownikiem naukowym na stanowisku Adiunkta w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jego główną specjalnością są transakcje fuzji i przejęć, aspekty prawne i finansowe rynków kapitałowych oraz finanse i bankowość. Szymon Okoń jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej, pełni funkcję Członka Komitetu Audytu.

 

Komitety

W ramach Rady Nadzorczej działa komitet Audytu. W skład Komitetu Audytu wchodzą:

 • Wojciech Napiórkowski – Przewodniczący Komitetu Audytu;
 • Szymon Okoń – Członek Komitetu Audytu;
 • Karolina Szablewska-Olejarz – Członek Komitetu Audytu.

Pracom Komitetu przewodniczy Wojciech Napiórkowski, niezależny Członek Rady Nadzorczej, który posiada odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w zakresie rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych.

Opis działania Komitetu Audytu

Komitet Audytu (komisja ds. audytu) powołany został uchwałą Rady Nadzorczej z 7 sierpnia 2019 roku. Posiedzenia Komitetu Audytu odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.

Zgodnie z regulaminem Komitetu Audytu, w ramach monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej Komitet Audytu:

 • analizuje przedstawiane przez Zarząd informacje dotyczące istotnych zmian w rachunkowości lub sprawozdawczości finansowej oraz szacunkowych danych lub ocen, które mogą mieć istotne znaczenie dla sprawozdawczości finansowej Spółki;
 • analizuje stosowane metody rachunkowości przyjęte przez Spółkę i jej grupę kapitałową,
 • dokonuje przeglądu systemu rachunkowości zarządczej;
 • analizuje, wspólnie z Zarządem i audytorami zewnętrznymi, sprawozdania finansowe oraz wyniki badania tych sprawozdań;
 • przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendacje w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez audytora rocznego sprawozdania finansowego, raportów okresowych oraz komunikatów dot. wyników Spółki, w celu zapewnienia ich zgodności z odpowiednimi standardami rachunkowości.

W ramach monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego Komitet Audytu:

 • rekomenduje Radzie Nadzorczej zatwierdzenie planu audytu wewnętrznego na kolejny rok oraz analizuje ewentualne odstępstwa od ustalonego planu audytu wewnętrznego;
 • weryfikuje adekwatność i skuteczność systemów kontroli wewnętrznej, w tym dokonuje corocznej oceny adekwatności i skuteczności kontroli w celu zapewnienia zgodności z przepisami i wewnętrznymi regulacjami oraz zmniejszenia zagrożeń dla działalności Spółki;
 • monitoruje efektywność audytu wewnętrznego oraz dostępność odpowiednich źródeł informacji i ekspertyz celem zapewnienia odpowiedniego reagowania na wskazówki i zalecenia audytorów zewnętrznych;
 • dokonuje przeglądu wyników działania systemów kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego.

W ramach monitorowania skuteczności zarządzania ryzykiem zgodności Komitet Audytu:

 • dokonuje oceny głównych zagrożeń dla działalności Spółki oraz środków stosowanych w celu ograniczania ryzyka;
 • ocenia i przedstawia rekomendacje w zakresie sposobu i jakości zarządzania ryzykiem braku zgodności.

W odniesieniu do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej BoomBit S.A.:

 • następujące osoby zadeklarowały, że spełniały ustawowe kryteria niezależności:
  • Wojciech Napiórkowski
  • Szymon Okoń;
 • następujące osoby zadeklarowały, że posiadały wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, wskazując odpowiedni sposób, w jaki zdobyli wiedzę i umiejętności opisane poniżej:
  • Wojciech Napiórkowski

Wojciech Napiórkowski ukończył studia Master of Business Administration w kooperacji z London Business School, w ramach których przeszedł kurs z rachunkowości zarządczej podczas którego zapoznał się z zasadami rachunkowości finansowej, zarządczej oraz sprawozdawczości finansowej. Posiada tytuł zawodowy Certified Financial Analyst Level 3. Jako uczestnik programu CFA zdobył specjalistyczną wiedzę w zakresie analizy inwestycyjnej, zarządzania funduszami oraz międzynarodowych standardów rachunkowości (MSSF);

 • następujące osoby zadeklarowały, że posiadały wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa BoomBit, wskazując odpowiedni sposób, w jaki zdobyli wiedzę i umiejętności opisane poniżej:
  • Karolina Szablewska-Olejarz
  • Wojciech Napiórkowski

Karolina Szablewska-Olejarz zdobyła wiedzę z zakresu branży BoomBit dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu działalności związanej z produkcją gier mobilnych i komputerowych.

Wojciech Napiórkowski zdobył wiedzę z zakresu branży BoomBit analizując w przeszłości liczne inwestycje spółek produkujących gry mobilne i komputerowe.

Our use of cookies

We use necessary cookies to make our site work. We’d also like to set analytics cookies that help us make improvements by measuring how you use the site. These will be set only if you accept.

For more detailed information about the cookies we use, see our Cookies policy.