RELACJE INWESTORSKIE

Dokonanie odpisu aktualizującego

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd BoomBit S.A. (“Emitent”, “Spółka”) informuje, że w związku z przygotowywaniem raportu rocznego za 2020 rok, w dniu 26 lutego 2021 r. podjął uchwałę o dokonaniu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym odpisów aktualizujących nakłady na prace rozwojowe w łącznej wysokości 6,33 mln zł (w tym 4,96 mln zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym).

Na podstawie przeprowadzonych testów na utratę wartości, Zarząd podjął decyzję o dokonaniu odpisów aktualizujących 6 gier, w łącznej wysokości 1,97 mln zł (2,34 mln zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym): Idle Coffee Corp, Cooking Festival, Mighty Heroes, Tiny Gladiators 2, Word Search Heroes oraz Tiny Tomb: Dungeon Explorer. Odpisy spowodowane były niższymi od zakładanych wynikami osiąganymi przez powyższe tytuły, które w ocenie Emitenta mają ograniczone możliwości poprawy w przyszłości, w związku z czym Emitent nie planuje ich dalszego rozwoju.

Emitent dokonał ponadto oceny projektów w pipelinie produkcyjnym, na których prace zostały zawieszone w związku z aktualizacją celów strategicznych oraz intensywnym rozwojem portfolio gier typu hyper-casual. Dążąc do optymalizacji wykorzystania posiadanych zasobów i kompetencji, Emitent podjął decyzję o niekontynuowaniu prac nad pięcioma projektami na różnym etapie zaawansowania (John Doe, Guns Club oraz gry z gatunku Sport, Racing oraz Puzzle) oraz dokonaniu odpisów aktualizujących na pełną wartość w/w aktywów, w łącznej wysokości 4,36 mln zł (w tym 2,62 mln zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym).

Zarząd Spółki jest przekonany, że brak kontynuacji prac nad ww. projektami, w związku z obraną strategią koncentracji na grach hyper-casual, przy jednoczesnym utrzymaniu zaangażowania w grach GaaS o wysokim potencjale monetyzacyjnym, dotychczasowego portfolio Grupy oraz kolejnych tytułów wydawanych na platformie Nintendo Switch, jest najbardziej korzystna z punktu widzenia Akcjonariuszy. Pozytywny wpływ obranej strategii wydawniczej przejawia się w wyższych przychodach i wynikach operacyjnych oraz w szczególności korzystnych przepływach pieniężnych generowanych z działalności operacyjnej Spółki oraz Grupy Kapitałowej BoomBit od początku 2020 r.

Na dzień publikacji niniejszego raportu nie zostało zakończone badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Boombit S.A. za rok 2020, w związku z czym wskazane powyżej kwoty odpisów aktualizujących nie są ostateczne. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2021 r. zawartym w raporcie bieżącym ESPI nr 2/2021, Spółka planuje opublikować skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie roczne za rok 2020 w dniu 23 kwietnia 2021 r.