RELACJE INWESTORSKIE

BoomBit shareholders
BoomBit shareholders

Dopuszczenie i wprowadzenie 40.000 akcji serii F do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW

Zarząd BoomBit S.A. informuje o powzięciu informacji o uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na mocy której stwierdzono, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki BoomBit S.A., o wartości nominalnej 0,50 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLBMBIT00101”.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić z dniem 10 sierpnia 2023 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki BoomBit S.A., o których mowa powyżej, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 10 sierpnia 2023 r. asymilacji tych akcji z akcjami tej spółki będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem „PLBMBIT00010”.