RELACJE INWESTORSKIE

Dopuszczenie i wprowadzenie 80.000 akcji serii F do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW

Postawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd BoomBit S.A. informuje, iż w dniu 19 września 2022 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę, w której stwierdził, iż zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 80.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki BoomBit S.A., o wartości nominalnej 0,50 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLBMBIT00077”.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić z dniem 23 września 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki BoomBit S.A., o których mowa powyżej, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 23 września 2022 r. asymilacji tych akcji z akcjami tej spółki będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem „PLBMBIT00010”.