RELACJE INWESTORSKIE

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r

Skrócona nazwa emitenta: BoomBit S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd BoomBit S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w roku 2020:

Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2019 r.

  • w dniu 23 kwietnia 2020 r.

Skonsolidowane raporty kwartalne:

  • za I kwartał 2020 roku – 28 maja 2020 roku;
  • za III kwartał 2020 roku – 20 listopada 2020 roku.

Skonsolidowany raport za I półrocze 2020 roku

  • 25 września 2020 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że:

  1. zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za II i IV kwartał 2020 roku;
  2. zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych,
  3. zgodnie z § 63 ust. 3 Rozporządzenia nie będzie publikować odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.