RELACJE INWESTORSKIE

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd BoomBit S.A. „Spółka” podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w roku 2022.

Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2021 rok

  • w dniu 25 kwietnia 2022 roku

Skonsolidowane raporty kwartalne:

  • za I kwartał 2022 roku – 26 maja 2022 roku;
  • za III kwartał 2022 roku – 28 listopada 2022 roku.

Skonsolidowany raport za I półrocze 2022 roku:

  • – 26 września 2022 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że:

  1. zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim „Rozporządzenie” nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za II i IV kwartał 2022 roku;
  2. zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych,
  3. zgodnie z § 63 ust. 3 Rozporządzenia nie będzie publikować odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Załącznik