RELACJE INWESTORSKIE

Share price m
Share price

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd BoomBit S.A. _”Spółka”_ podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w roku 2023:
Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2022 rok:

  • w dniu 24 kwietnia 2023 roku

Skonsolidowane raporty kwartalne:

  • za I kwartał 2023 roku – 25 maja 2023 roku
  • za III kwartał 2023 roku – 27 listopada 2023 roku

Skonsolidowany raport za I półrocze 2023 roku

  • 25 września 2023 roku

Jednocześnie Spółka informuje, że:

  1. zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _”Rozporządzenie”_ nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za II i IV kwartał 2023 roku,
  2. zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych,
  3. zgodnie z § 63 ust. 3 Rozporządzenia nie będzie publikować odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.