RELACJE INWESTORSKIE

Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży

Podstawa prawna wybierana w ESPI: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), mając na uwadze zapewnienie przejrzystej i efektywnej polityki informacyjnej, zobowiązuje się do przekazywania informacji o miesięcznych przychodach ze sprzedaży, jeśli pojawi się istotna różnica w osiągniętych przychodach w porównaniu do miesiąca poprzedzającego. Zarząd będzie przekazywał informację w formie raportu bieżącego do 4-tego dnia roboczego miesiąca następującego po zakończeniu danego miesiąca.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej BoomBit w kwietniu 2019 roku wyniosły 3,69 mln zł dla gier wydawanych w formule GaaS („gry GaaS”) oraz 0,71 mln zł dla gier wydawanych w formule GaaP („gry non GaaS”). Wydatki na User Acquisition (pozyskiwanie graczy) wyniosły w tym okresie 0,85 mln zł dla gier GaaS oraz 0,05 mln zł dla gier non GaaS.

Zarząd Spółki informuje także, iż szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej BoomBit w maju 2019 roku wyniosą 4,44 mln zł dla gier GaaS oraz 0,75 mln zł dla gier non GaaS. Szacunkowe wydatki na User Acquisition wyniosły w tym okresie 1,18 mln zł dla gier GaaS oraz 0,02 mln zł dla gier non GaaS. Zarząd zadecydował o publikacji szacunkowych przychodów osiągniętych w maju br. ze względu na ich istotną różnicę w odniesieniu do osiąganych przychodów w miesiącach poprzednich.

Zarząd informuje również, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Jednocześnie dane uwzględniają przychody z fazy soft launch, które zgodnie polityką rachunkowości Grupy są odnoszone na nakłady na prace rozwojowe. Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży za dany miesiąc będzie opublikowana w skonsolidowanym raporcie okresowym. Najbliższym raportem okresowym przekazywanym przez Spółkę jest skonsolidowany raport półroczny za okres zakończony 30 czerwca 2019 r., który zostanie opublikowany 26 września 2019 roku.