RELACJE INWESTORSKIE

Share price m
Share price

Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za pierwsze półrocze 2023 roku jednorazowych operacji o charakterze księgowym

Zarząd BoomBit S.A. („Spółka”) informuje, że w toku prac nad sporządzeniem skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze 2023 roku, w związku z przeprowadzoną w czerwcu 2023 roku rundą inwestycyjną w spółce SuperScale s.r.o. („SuperScale”), w ramach której SuperScale pozyskało blisko 5 mln euro za nowo wyemitowane udziały, Spółka dokonała wyceny do wartości godziwej udziałów posiadanych w SuperScale, w oparciu o ilość posiadanych udziałów oraz cenę subskrypcyjną dla inwestorów biorących udział w rundzie inwestycyjnej.

 

Na podstawie powyższej wyceny, wartość godziwa tych udziałów wyniosła 13,6 mln zł, co oznacza wzrost o kwotę 10,1 mln zł, która została rozpoznana w jednostkowym i skonsolidowanym rachunku zysków i strat Spółki jako przychody finansowe. Po uwzględnieniu podatku odroczonego, łączny wpływ na jednostkowy i skonsolidowany wynik finansowy wyniesie 8,2 mln zł.

 

Przedstawione powyżej kwoty mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości ostatecznych, które zostaną opublikowane w raporcie półrocznym. Publikacja przedmiotowego raportu nastąpi w dniu 25 września 2023 roku.

 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka posiada 11,38% udziałów w kapitale zakładowym spółki SuperScale s.r.o.