RELACJE INWESTORSKIE

Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za rok 2021 jednorazowych operacji o charakterze księgowym

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd BoomBit S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w toku prac nad sporządzeniem rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za 2021 rok:

  1. Dokonano analizy stanu faktycznego dotyczącego Minimum Gwarantowanego („MG”) w kwocie 500 tys. USD, otrzymanego w 2018 roku przez spółkę zależną BoomBit Games Ltd. (“BBUK”), na podstawie umowy wydawniczej, która nie została w całości wykonana przez BBUK. Biorąc pod uwagę fakt wygaśnięcia w/w umowy oraz brak jakiegokolwiek kontaktu ze strony kontrahenta BBUK do dnia sporządzenia niniejszego raportu, Zarząd Spółki uznał, że prawdopodobieństwo konieczności zwrotu MG w przyszłości jest znikome. Mając na uwadze powyższe, spółka dokonała spisania zobowiązania z tytułu otrzymanego MG w pozostałe przychody operacyjne. Powyższa operacja będzie miała pozytywny wpływ na skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Emitenta, w kwocie 1,98 mln PLN (1,6 mln PLN po w uwzględnieniu podatku dochodowego).
  2. Dokonano kalkulacji oczekiwanych strat kredytowych na należnościach handlowych oraz pożyczkach udzielonych przez Emitenta, zgodnie z MSSF 9. Indywidualną analizą objęte zostały należności handlowe i pożyczki udzielone przez Emitenta spółce zależnej BoomHits sp. z o.o. W oparciu o sporządzone scenariusze przyszłych przepływów pieniężnych tej spółki, Zarząd Spółki zdecydował o rozpoznaniu odpisów aktualizujących w łącznej kwocie 2,7 mln PLN (2,3 mln PLN po uwzględnieniu podatku odroczonego), które zostaną ujęte w jednostkowym sprawozdaniu z całkowitych dochodów Emitenta.

Na dzień publikacji niniejszego raportu nie zostało zakończone badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Boombit S.A. za rok 2021, w związku z czym wskazane powyżej kwoty nie są ostateczne. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2022 r. zawartym w raporcie bieżącym ESPI nr 2/2022, Spółka planuje opublikować skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie roczne za rok 2021 w dniu 25 kwietnia 2022 r.