RELACJE INWESTORSKIE

Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce – ATM Grupa S.A.

Podstawa prawna wybierana w ESPI: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki BoomBit S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 23 maja 2019 roku Spółka otrzymała od ATM Grupa S.A. zawiadomienie z dnia 23 maja 2019 roku sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz art. 69a ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623) („Ustawa o Ofercie”) o zmniejszeniu bezpośredniego udziału ATM Grupa S.A. w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki poniżej 33%.

Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego Raportu bieżącego.