RELACJE INWESTORSKIE

Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii C

Podstawa prawna szczegółowa: § 17 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd Spółki BoomBit S.A. („Spółka”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2019 z dnia 4 czerwca 2019 roku, że w dniu 7 czerwca 2019 roku Spółka powzięła informację o komunikacie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) nr ONP/2019/044 z dnia 7 czerwca 2019 w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 PLN każda, posiadających kod ISIN PLBMBIT00010 („Kod ISIN”) („Akcje Serii C”). Datą rejestracji Akcji Serii C w depozycie papierów wartościowych KDPW będzie 10 czerwca 2019 roku.