RELACJE INWESTORSKIE

Likwidacja spółki zależnej od Emitenta

Podstawa prawna wybierana w ESPI: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd BoomBit S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 25 października 2019 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Best Top Fun Games sp. z o.o., tj. spółki zależnej od Emitenta („Spółka Zależna”), w której Emitent posiada 100 udziałów w kapitale zakładowym, co stanowi 100% kapitału zakładowego oraz 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników, podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki Zależnej, rozpoczęciu jej likwidacji oraz powołaniu likwidatora w osobie Marcina Olejarza.

Likwidacja Spółki Zależnej jest konsekwencją realizowanych przez Zarząd Emitenta działań zmierzających do uproszczenia struktury Grupy Kapitałowej Emitenta.