RELACJE INWESTORSKIE

Likwidacja spółki zależnej od Emitenta

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd BoomBit S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 17 grudnia 2019 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Woodge Sp. z o.o., tj. spółki zależnej od Emitenta („Spółka Zależna”), w której Emitent posiada 55 udziałów w kapitale zakładowym, co stanowi 55% kapitału zakładowego oraz 55% głosów na Zgromadzeniu Wspólników, podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki Zależnej, rozpoczęciu jej likwidacji oraz powołaniu likwidatora w osobie Marcina Olejarza.

Likwidacja Spółki Zależnej jest konsekwencją realizowanych przez Zarząd Emitenta działań zmierzających do uproszczenia struktury Grupy Kapitałowej Emitenta.