RELACJE INWESTORSKIE

Nabycie udziałów spółki Mindsense Games sp. z o.o.

Skrócona nazwa emitenta: BoomBit S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd BoomBit S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 stycznia 2020 r. doszło do nabycia przez Spółkę 50 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 zł, reprezentujących 50% kapitału zakładowego Mindsense Games sp. z o.o. za cenę 2.500,00 zł, na co Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na mocy uchwały z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w spółce pod firmą Mindsense Games sp. z o.o. Spółka posiadała dotychczas 50 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 zł, reprezentujących 50% kapitału zakładowego Mindsense Games sp. z o.o. W związku z dokonaną transakcją Spółka posiada udziały reprezentujące 100% kapitału zakładowego Mindsense Games sp. z o.o. oraz 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Mindsense Games sp. z o.o. Finansowanie nabycia udziałów nastąpiło ze środków własnych Spółki.