RELACJE INWESTORSKIE

Oświadczenie KDPW w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii D

Podstawa prawna wybierana w ESPI: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd BoomBit S.A. („Spółka”) informuje, iż powziął informację, o wydaniu w dniu 27 października 2020 r. oświadczenia nr 1094/2020 przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) sprawie zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 120.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Po rozpatrzeniu wniosku Spółki, KDPW postanowił o zawarciu umowy i warunkowej rejestracji w depozycie 120.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł każda oraz oznaczeniu ich kodem PLBMBIT00010 („Akcje”). Warunkiem rejestracji Akcji jest ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN. Zarejestrowanie Akcji nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu Akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia Akcji do obrotu na tym rynku regulowanym. Pełna treść oświadczenia KDPW w załączeniu raportu.