RELACJE INWESTORSKIE

Oświadczenie KDPW w sprawie zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii C

Podstawa prawna szczegółowa: § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Zarząd Spółki BoomBit S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 4 czerwca 2019 roku Spółka powzięła informację o oświadczeniu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) nr 285/2019 z dnia 4 czerwca 2019 w sprawie zawarcia na wniosek Spółki umowy o rejestrację w depozycie papierów
wartościowych 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 PLN każda, posiadających kod ISIN PLBMBIT00010 („Kod ISIN”) („Akcje Serii C”).

Warunkiem rejestracji Akcji Serii C jest wprowadzenie ich do obrotu na rynku regulowanym, na który zostaną wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone Kodem ISIN.

Rejestracja Akcji Serii C nastąpi w związku z zamknięciem kont prowadzonych dla zbywalnych praw do Akcji Serii C oznaczonych kodem PLBMBIT00036, w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu Akcji Serii C do obrotu na rynku regulowanym, na który zostaną wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone Kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia Akcji Serii C do obrotu na tym rynku regulowanym.