RELACJE INWESTORSKIE

Otrzymanie informacji od ATM Grupa

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd BoomBit S.A. („Emitent”, „Spółka”) w dniu 4 listopada 2021 r. otrzymał informację od Zarządu ATM Grupa S.A. („ATM”), o podjęciu przez ATM uchwały o rozpoczęciu procesu przeglądu wybranych opcji strategicznych dla ATM, którego celem jest podjęcie decyzji co do ewentualnej sprzedaży wszystkich posiadanych przez ATM akcji Emitenta, w tym uprzywilejowanych akcji imiennych, w jednorazowej transakcji, której stroną będzie jeden inwestor branżowy lub finansowy działający na podobnym jak Emitent rynku.

ATM oświadczył, że podejmując ostateczną decyzję co do ewentualnej sprzedaży posiadanych akcji Spółki oraz wyborem nabywcy będzie się kierować najlepiej rozumianym interesem Emitenta