RELACJE INWESTORSKIE

BoomBit calendar
BoomBit calendar

Otrzymanie oświadczenia o objęciu akcji zwykłych imienny serii F w wyniku wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii C

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd BoomBit S.A. („Spółka”) informuje, iż powziął informację o wpłynięciu do Spółki oświadczenia o objęciu 40.000 akcji zwykłych imienny serii F w wyniku wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii C od Katherine Nam Chimowitz („Akcjonariusz”), wyemitowanych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych imiennych serii F, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.

Zarząd Spółki podejmie niezbędne formalno-prawne czynności do wydania 40.000 akcji serii F o wartości nominalnej 0,50 zł każda, poprzez zapisanie ich na rachunku maklerskim Akcjonariusza.