RELACJE INWESTORSKIE

Podsumowanie kosztów oferty publicznej akcji serii B i C – uzupełnienie raportu bieżącego nr 18/2019

Zarząd BoomBit S.A. („Spółka”), w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 18/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. dotyczącego zakończenia oferty publicznej sprzedaży akcji serii B i subskrypcji akcji serii C („Oferta”), przekazuje informacje na temat ostatecznych kosztów poniesionych przez Spółkę w związku z przeprowadzeniem Oferty, tj. w zakresie pkt 12 i 13 ww. raportu.

1. Łączne koszty związane z Ofertą jakie zostały poniesione przez Spółkę wyniosły 3,16 mln zł w tym:

  1. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – 1,52 mln zł;
  2. koszty wynagrodzenia subemitentów – nie dotyczy;
  3. koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 1,29 mln zł;
  4. koszty promocji Oferty – 0,35 mln zł.

Metody rozliczenia powyższych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ujęcia ich w sprawozdaniu finansowym Spółki:

Koszty przeprowadzenia Oferty stanowią wydatki 2017, 2018 i 2019 roku. Koszty transakcji związane ze subskrypcją akcji serii C zostaną rozliczone poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną.

2. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

  • Średni koszt sprzedaży akcji serii B – 0,72 zł
  • Średni koszt subskrypcji akcji serii C – 1,59 zł

Łączny średni koszt sprzedaży oraz subskrypcji akcji serii B i C wyniósł 1,12 zł.