RELACJE INWESTORSKIE

Rejestracja przez KRS zmian w kapitale zakładowym Spółki

Zarząd spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że 22 maja 2019 powziął informacje, iż Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22 maja dokonał rejestracji zmian w kapitale zakładowym w związku z emisją 1 300 000 akcji serii C.

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 6 000 000,00 zł do kwoty 6 650 000,00 zł poprzez emisję 1 300 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,50 zł każda i łącznej wartości nominalnej 650 000 zł. Kapitał zakładowy Spółki po ww. podwyższeniu dzieli się na 13 300 000 akcji, w tym 6 000 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu o wartości nominalnej 0,50 zł każda, uprawniających łącznie do 12 000 000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz 7 300 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,50 zł każda, uprawniających łącznie do 7 300 000 akcji głosów na walnym zgromadzeniu Spółki