RELACJE INWESTORSKIE

Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd BoomBit S.A. („Spółka”), niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o dokonaniu w dniu 23 listopada 2020 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji zmian Statutu Spółki, dokonanych na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki. Obecnie w Spółce wyemitowanych jest 13.420.000 akcji, uprawniających do 19.420.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Aktualna treść tekstu jednolitego Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

1) zmiana brzmienia § 6 Statutu Spółki z dotychczasowego:

㤠6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.650.000,00 (słownie: sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:

  1. 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,50 (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
  2. 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
  3. 1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.”

na nowe:

㤠6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.710.000,00 PLN (słownie: sześć milionów siedemset dziesięć tysięcy złotych) i dzieli się na:

  1. 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
  2. 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
  3. 1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
  4. 120.000 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.”

 

2) Zmiana brzmienia § 12 ust. 1 Statutu Spółki z dotychczasowego:

„§12

  1. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki w Gdańsku lub w Warszawie.”

na nowe:

„§12

  1. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki w Gdańsku, w m. st. Warszawie lub w Gdyni.”