RELACJE INWESTORSKIE

Our strategy m
Our strategy

Rejestracja przez sąd zmian Statutu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd BoomBit S.A. („Spółka”) informuje o rejestracji w dniu 11.07.2023 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS zmian Statutu Spółki dokonanych uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21.06.2023 r.

Zakres dokonanych zmian w Statucie Spółki:

1) § 6 Statutu Spółki zmieniono poprzez nadanie nowego, następującego brzmienia:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.770.000,00 PLN (słownie: sześć milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:

  1. 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
  2. 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
  3. 1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
  4. 120.000 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
  5. 120.000 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.

2) uchylono w całości § 6 b oraz § 6 c Statutu Spółki.

Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi: 19.540.000

Pełna treść tekstu jednolitego Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.