RELACJE INWESTORSKIE

Group structure
Group structure

Rejestracja przez sąd zmian statutu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd BoomBit S.A. („Spółka”) informuje o powzięciu informacji o rejestracji w dniu 1.09.2023 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS zmian statutu Spółki dokonanych uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16.08.2023 r.

Zakres dokonanych zmian w statucie Spółki:

Dokonano zmiany statutu Spółki w ten sposób, że po § 6 e dodano nowy § 6 f statutu

Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

㤠6 f

  1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) każda („Akcje Serii I”).
  2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 1, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii F.
  3. Prawo objęcia Akcji Serii I może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 roku.”

Pełna treść tekstu jednolitego statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.