RELACJE INWESTORSKIE

Rejestracja przez sąd zmian Statutu Spółki

Podstawa prawna wybierana w ESPI: Art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd BoomBit S.A. („Spółka”) informuje o rejestracji w dniu 20.07.2021 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS zmian Statutu Spółki dokonanych uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24.06.2021 r

Zakres dokonanych zmian w Statucie Spółki:

  1. dokonano zmiany § 13 ust. 22 Statutu Spółki poprzez zastąpienie znaku: „.”, znakiem: „;” na końcu dotychczasowego pkt 12) oraz dodanie po pkt 12) nowego pkt 13) następującym brzmieniu:
    „13) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.”;
  2. dokonano zmiany § 15 Statutu Spółki poprzez dodanie po ust. 5 nowego ust. 6 o następującym brzmieniu:
    „6. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki
    wystarczające na wypłatę.”

Pełna treść tekstu jednolitego Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.