RELACJE INWESTORSKIE

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021 r. oraz pozytywna opinia Rady Nadzorczej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd BoomBit S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 25 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę o rekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia wypracowanego zysku netto za 2021 rok w kwocie 12 374 940,58 zł w części na wypłatę dywidendy oraz w części na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z następującym podziałem:

  1. w kwocie 10 665 000,00 zł (86,18% zysku netto za rok 2021) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,79 zł na jedną akcję (Liczba obecnie wyemitowanych akcji przez Spółkę wynosi: 13.500.000).
  2. w kwocie 1 709 940,58 zł (13,82% zysku netto za rok 2021) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 25 kwietnia 2021 r. powyższa rekomendacja podziału zysku netto za 2021 rok została przedstawiona Radzie Nadzorczej Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała powyższą rekomendację Zarządu Spółki.

Emitent przypomina, że w dniu 10 listopada 2021 r. Spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy za rok 2021 w wysokości 3.220.800,00 zł („Zaliczka na poczet dywidendy”). Zaliczką na poczet dywidendy objęte były 13.420.000 akcji Spółki (kwota zaliczki, przypadająca na 1 akcję Spółki wynosiła wówczas: 0,24 zł).

Zarząd Spółki wskazuje jednocześnie, że ostateczną decyzję co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r. podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.