RELACJE INWESTORSKIE

BoomBit games
BoomBit games

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2022 r. oraz pozytywna opinia Rady Nadzorczej

Zarząd BoomBit S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 20 kwietnia 2023 r. podjął uchwałę o rekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia wypracowanego zysku netto za 2022 rok w kwocie 15.831.459,61 zł w części na wypłatę dywidendy oraz w części na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z następującym podziałem:

a) w kwocie 14.217.000,00 zł (89,80% zysku netto za rok 2022) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 1,05 zł na jedną akcję (Liczba obecnie wyemitowanych akcji przez Spółkę wynosi: 13.540.000).

b) w kwocie 1.614.459.61 zł (10,20% zysku netto za rok 2022) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 20 kwietnia 2023 r. powyższa rekomendacja podziału zysku netto za 2022 rok została przedstawiona Radzie Nadzorczej Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała powyższą rekomendację Zarządu Spółki.

Emitent przypomina, że w dniu 21 grudnia 2022 r. Spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy za rok 2022 w wysokości 3.780.000,00 zł, którą objęte były 13.500.000 akcje Spółki (kwota zaliczki, przypadająca na 1 akcję Spółki wynosiła wówczas: 0,28 zł).

Zarząd Spółki wskazuje jednocześnie, że ostateczną decyzję co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.