RELACJE INWESTORSKIE

Rozpoczęcie procesu przeglądu opcji strategicznych

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 19/2021 w sprawie otrzymanych informacji od ATM Grupa S.A. („ATM”) o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych, którego celem jest podjęcie decyzji co do ewentualnej sprzedaży wszystkich posiadanych przez ATM akcji BoomBit S.A. („Emitent”, „Spółka”), Zarząd Emitenta podjął w dniu 4 listopada 2021 r. decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych dla Spółki, wspierających dalszy rozwój działalności Emitenta. Przegląd opcji strategicznych ma na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu Spółki, którym jest rozwój Spółki oparty o dotychczasową strategię prowadzący do maksymalizacji wartości dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy. W trakcie procesu przeglądu opcji strategicznych Zarząd Emitenta będzie brał pod uwagę różne opcje, w tym pozyskanie strategicznego inwestora branżowego.

W ramach procesu, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, wybranym podmiotom mogą być udzielane dodatkowe informacje o Spółce.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że na dzień dzisiejszy nie podjęto żadnych decyzji związanych z wyborem konkretnej opcji, a ponadto nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości. Emitent będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu opcji strategicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.