RELACJE INWESTORSKIE

Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Podstawa prawna wybierana w ESPI: Inne uregulowania

Zarząd spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych za 2019 rok.

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

  • za I kwartał 2019 roku – 30 maja 2019 roku;
  • za III kwartał 2019 roku – 28 listopada 2019 roku;

2. Skonsolidowany raport za I półrocze 2019 roku – 26 września 2019 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że:

  1. zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za II i IV kwartał 2019 roku;
  2. zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych,
  3. zgodnie z § 63 ust. 3 Rozporządzenia nie będzie publikować odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.