RELACJE INWESTORSKIE

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BoomBit S.A. z dnia 19 czerwca 2019 roku

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Zarząd Spółki BoomBit S.A. („Spółka”) w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 czerwca 2019 roku („ZWZ”). Spółka informuje, iż w ramach obrad ZWZ odstąpiono od rozpatrzenia dwóch punktów planowanego porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej oraz ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej oraz podjęcia uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej oraz podjęto, odpowiednio, uchwałę w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej oraz
ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej oraz uchwałę w sprawie odstąpienia od wyboru członków
Komisji Skrutacyjnej.

Ponadto Spółka informuje, że do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał podjętych przez ZWZ.

W odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZ, tj.:

  • jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
  • skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018;
  • sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2018;
  • sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018;
  • wniosków ocen Rady Nadzorczej Spółki dotyczących jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018 i wypłaty dywidendy;
  • regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki;

Spółka informuje, iż zostały one opublikowane w dniu 23 maja 2019 roku w ramach raportu bieżącego nr 9/2019