RELACJE INWESTORSKIE

Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia akcji zwykłych na okaziciela serii B i C oraz praw do akcji na okaziciela serii C do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW

Podstawa prawna wybierana w ESPI: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

BoomBit S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 10 maja 2019 r. otrzymała Uchwałę Nr 399/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B i C oraz praw do akcji na okaziciela serii C Spółki („Uchwała”), w której Zarząd GPW postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym:

1) następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki BoomBit S.A., o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, z zastrzeżeniem ust.2:

  1. 6.000.000 (sześć milionów) akcji serii B;
  2. 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji serii C;

2) 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii B i C następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki BoomBit S.A. w wyniku emisji akcji serii C.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.