RELACJE INWESTORSKIE

Uchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki BOOMBIT S.A.

Podstawa prawna wybierana w ESPI: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

BoomBit S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 13 maja 2019 r. otrzymała Uchwałę Nr 403/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Na podstawie § 36, § 37 i § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

  1. wprowadzić z dniem 14 maja 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki BOOMBIT S.A., o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. najpóźniej w dniu 14 maja 2019 r. rejestracji tych praw do akcji i oznaczenia ich kodem „PLBMBIT00036”;
  2. notować prawa do akcji spółki BOOMBIT S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „BOOMBIT-PDA” i oznaczeniem „BBTA”. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.