RELACJE INWESTORSKIE

Boombit raporty m
Boombit raporty

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd BoomBit S.A. („Spółka”) informuje, iż obradujące w dniu 21 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2022 i terminów dywidendy.

Na mocy przedmiotowej uchwały ZWZ postanowiło, iż zysk netto Spółki za 2022 rok w kwocie kwocie 15.831.459,61 zł, zostanie podzielony w następujący sposób:

  1. w kwocie 14.217.000,00 zł (89,80% zysku netto za rok 2022) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 1,05 zł na jedną akcję (Liczba obecnie wyemitowanych akcji przez Spółkę wynosi: 13.540.000).
  2. w kwocie 1.614.459.61 zł (10,20% zysku netto za rok 2022) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło dzień dywidendy na 28 czerwca 2023 r. oraz termin wypłaty dywidendy na 6 lipca 2023 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu 6 lipca br. na 13.500.000 akcji Spółki (które objęte były zaliczką na poczet dywidendy za rok 2022 wypłaconą 21 grudnia 2022 r.) przypadać będzie wypłata w wysokości 0,77 zł (siedemdziesiąt siedem groszy) dywidendy na jedną akcję, natomiast na 40.000 akcji serii F (nieobjętych zaliczką na poczet dywidendy za rok 2022) przypadać będzie dywidenda w wysokości 1,05 zł (jeden złoty pięć groszy) na jedną akcję.