RELACJE INWESTORSKIE

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wypłaty dywidendy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd BoomBit S.A. („Spółka”) informuje, iż obradujące w dniu 10 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2021 i terminów dywidendy.

Na mocy przedmiotowej uchwały ZWZ postanowiło, iż zysk netto Spółki za 2021 rok w kwocie 12.374.940,58 zł, zostanie podzielony w następujący sposób:

  1. w kwocie 10.665.000,00 zł (86,18% zysku netto za rok 2021) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,79 zł na jedną akcję (Liczba obecnie wyemitowanych akcji przez Spółkę wynosi: 13.500.000).
  2. w kwocie 1.709.940,58 zł (13,82% zysku netto za rok 2021) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło dzień dywidendy na 27 czerwca 2022 r., a termin wypłaty dywidendy na 18 lipca 2022 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu 18 lipca br. na 13.420.000 akcji Spółki (które objęte były zaliczką na poczet dywidendy za rok 2021 wypłaconą 10 listopada 2021 r.) przypadać będzie wypłata w wysokości 0,55 zł (pięćdziesiąt pięć groszy) dywidendy na jedną akcję, natomiast na 80.000 akcji serii F (nieobjętych zaliczką na poczet dywidendy za rok 2021) przypadać będzie dywidenda w wysokości 0,79 zł (siedemdziesiąt dziewięć groszy) na jedną akcję.