RELACJE INWESTORSKIE

Wydanie dokumentów akcji serii D w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Skrócona nazwa emitenta: BoomBit S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd BoomBit S.A. („Spółka”) informuje, że w związku ze złożonym przez akcjonariusza wnioskiem
o wydanie akcji serii D Spółki, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku
z emisją akcji zwykłych imiennych serii D, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A
z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu
Spółki, w dniu 18 listopada 2019 r. nastąpiło wydanie 120.000 akcji zwykłych imiennych serii D,
o wartości nominalnej 0,50 zł każda.

W związku z wydaniem akcji serii D Spółki, kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty
6.650.000,00 do kwoty 6.710.000,00 zł, tj. o kwotę 60.000,00 zł.

Po wydaniu akcji serii D Spółki kapitał zakładowy wynosi 6.710.000,00 zł i dzieli się na:

  1. 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,50 (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
  2. 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
  3. 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,50 zł każda,
  4. 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 0,50 (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.

Łączna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu, wynikająca z 13.420.000 wyemitowanych przez Spółkę
akcji, wynosi 19.420.000.

Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki po wydaniu akcji serii D wynosi 180.000,00 zł.