RELACJE INWESTORSKIE

Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji Spółki serii C oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji Spółki serii B i C

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki BoomBit S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 6 czerwca 2019 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął uchwałę nr 487/2019, w której Zarząd GPW wyznaczył dzień 7 czerwca 2019 r. jako ostatni dzień notowania 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem „PLBMBIT00036”.

Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu 6 czerwca 2019 r. Zarząd GPW podjął uchwałę nr 488/2019, w której Zarząd GPW postanawia, że z dniem 10 czerwca 2019 r. zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych serii B na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych przez KDPW kodem „PLBMBIT00010”.

Dodatkowo Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 10 czerwca 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych serii C na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda pod warunkiem dokonania przez KDPW najpóźniej do 10 czerwca 2019 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLBMBIT00010”.

Podstawa prawna szczegółowa: §17 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.