RELACJE INWESTORSKIE

Zakończenie oferty publicznej akcji serii B i serii C

Podstawa prawna wybierana w ESPI: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

  • W przypadku Inwestorów Indywidualnych: rozpoczęcie w dniu 9 kwietnia 2019 r. oraz
    zakończenie w dniu 16 kwietnia 2019 r.
  • W przypadku Inwestorów Instytucjonalnych: rozpoczęcie w dniu 18 kwietnia 2019 r. oraz
    zakończenie w dniu 24 kwietnia 2019 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Przydział akcji Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom Instytucjonalnym nastąpił 26 kwietnia
2019 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Przedmiotem subskrypcji i sprzedaży było łącznie 2.820.000 akcji Spółki, w tym przedmiotem sprzedaży było łącznie 1.520.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, a przedmiotem subskrypcji było 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach:

Stopa redukcji w transzy dla Inwestorów Indywidualnych wyniosła 53,45%. W transzy dla Inwestorów Instytucjonalnych nie wystąpiła redukcja.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

Inwestorzy złożyli zapisy łącznie na 2.655.335 akcji Spółki, w tym:

  1. Inwestorzy Indywidualni złożyli łącznie zapisy na 1.506.835 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
  2. Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy na 1.148.500 akcji, w tym: na 550.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 598.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

Inwestorom przydzielono łącznie 1.850.000 akcji Spółki, w tym:

  1. 550.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  2. 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Inwestorom Indywidualnym przydzielono 701.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C. Inwestorom Instytucjonalnym przydzielono 1.148.500 akcji, w tym: 550.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 598.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:

Akcje były sprzedawane i obejmowane po cenie 19,00 zł za jedną akcję.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

W ramach Oferty zapisy na akcje złożyło łącznie 3219 osób, w tym: 3183 w transzy dla Inwestorów Indywidualnych oraz 36 w transzy dla Inwestorów Instytucjonalnych.

9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

W ramach Oferty Akcje Oferowane przydzielono łącznie 3219 osobom, w tym: 3183 w transzy
dla Inwestorów Indywidualnych oraz 36 w transzy dla Inwestorów Instytucjonalnych.

10) Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów
o subemisję:

Nie dotyczy. W ramach Oferty Spółka ani Akcjonariusze Sprzedający nie zawarli umów o
subemisję.

11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 35.150.000 zł, w tym wartość akcji sprzedawanych wyniosła 10.450.000 zł oraz wartość akcji subskrybowanych wyniosła 24.700.000 zł.

12) Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada pełnych informacji niezbędnych do ostatecznego rozliczenia kosztów emisji i w związku z tym nie jest znany średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jedną akcję. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

14) Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:

Wszystkie akcje obejmowane i nabywane w ramach Oferty zostały opłacone w sposób pieniężny.