RELACJE INWESTORSKIE

Zaliczka na poczet dywidendy za rok 2021

Podstawa prawna wybierana w ESPI: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż w dniu 27 września 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki w związku ze złożonym w dniu 27 września 2021 r. wnioskiem Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2021, działając w oparciu o art. 349 § 1 KSH oraz § 13 ust. 22 pkt 13 Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2021.

W związku z powyższym, Zarząd podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2021, ustalając następujące parametry:

  • kwota zaliczki na poczet dywidendy: 3.220.800,00 zł (trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy osiemset złotych) – która to kwota stanowi nie więcej niż połowę zysku Spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 czerwca 2021 r. i zbadanym przez biegłego rewidenta,
  • zaliczką będzie objęte 13.420.000 akcji Spółki,
  • kwota zaliczki, przypadająca na 1 akcję Spółki, wyniesie: 0,24 zł,
  • dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki: 3 listopada 2021 r.,
  • dzień wypłaty zaliczki: 10 listopada 2021 r.