RELACJE INWESTORSKIE

BoomBit documents
BoomBit documents

Zaliczka na poczet dywidendy za rok 2022

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż w dniu 9 listopada 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2022. Rada Nadzorcza Spółki w związku ze złożonym wnioskiem Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2022, działając w oparciu o art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 13 ust. 22 pkt 13) oraz § 15 ust. 6 Statutu Spółki, podjęła w dniu 8 listopada 2022 r. w godzinach nocnych uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2022.

W związku z powyższym, Zarząd podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2022, ustalając następujące parametry:

  • kwota zaliczki na poczet dywidendy: 3.780.000,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) – która to kwota stanowi nie więcej niż połowę zysku Spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 czerwca 2022 r. i zbadanym przez biegłego rewidenta,
  • zaliczką będzie objęte 13.500.000 akcji Spółki,
  • kwota zaliczki, przypadająca na 1 akcję Spółki, wyniesie: 0,28 zł,
  • dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki: 14 grudnia 2022 r.,
  • dzień wypłaty zaliczki: 21 grudnia 2022 r.