RELACJE INWESTORSKIE

Car driving school simulator

Zawarcie umowy dotyczącej usług mediacji reklamowych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 30 października 2022 r. Spółka zawarła umowę z ironSource Mobile Ltd z siedzibą w Tel Awiw („Umowa”). Przedmiotem Umowy są usługi mediacji reklamowych dla aktualnych mobilnych gier, dla których Spółka oraz podmioty kontrolowane pośrednio lub bezpośrednio przez Emitenta są wydawcami, a także przyszłych gier wydanych w okresie obowiązywania Umowy na platformach iOS oraz android przez ww. podmioty.

Umowa weszła w życie z dniem jej podpisania przez obie strony. Umowa nie dotyczy gier mobilnych, które nie są wydawane przez Emitenta oraz podmioty kontrolowane pośrednio lub bezpośrednio przez Emitenta oraz gier stworzonych i/lub utrzymywanych w dowolnej technologii blockchain.

Umowa jest zawarta na czas nieokreślony. W związku z realizacją Umowy Emitent otrzyma jednorazową płatność (“Opłata integracyjna”). Kwota Opłaty integracyjnej przekracza 10% przychodów wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za I półrocze 2022 roku. W zamian za Opłatę integracyjną Emitent zobowiązuje się utrzymywać określony % przychodów uzyskiwanych z reklam za pośrednictwem mediacji ironSource Mobile Ltd (“Przychody Reklamowe”) minimum przez okres 24 miesięcy licząc od momentu osiągnięcia określonego w Umowie % Przychodów Reklamowych (“Wymagany Okres”).

Emitent zobowiązał się do rozpoczęcia i zakończenia procesu integracji z SDK (software development kit) ironSource Mobile Ltd w możliwie najkrótszym czasie od daty wejścia w życie Umowy, przy czym nie później niż do 1 marca 2023 r. Opłata integracyjna zostanie uiszczona niezwłocznie po zawarciu Umowy. W przypadku niespełnienia warunków Umowy przez Emitenta, Opłata integracyjna będzie podlegała zwrotowi proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których Emitent nie spełniał warunków Umowy w trakcie Wymaganego Okresu.