RELACJE INWESTORSKIE

Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej warunków inwestycji w SuperScale sp. z o.o przez zewnętrznych inwestorów

Podstawa prawna wybierana w ESPI: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 12/2020 z dnia 28 maja 2020 r., w sprawie zawarcia dokumentu term sheet dotyczącego wstępnych warunków inwestycji w SuperScale sp. z o.o przez zewnętrznych inwestorów, Zarząd BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 17 sierpnia 2020 r. Spółka zawarła z inwestorem instytucjonalnym – Level-Up First S.àr.l. („Level Up”), funduszem wyspecjalizowanym w obszarze gamingu, panem Ivanem Trancikiem (obecnym współudziałowcem) oraz innymi inwestorami umowę inwestycyjną („Umowa inwestycyjna”) dotyczącą inwestycji w spółkę współkontrolowaną przez Emitenta, tj. SuperScale sp. z o.o. („SuperScale”), obejmującą m.in. warunki podwyższenia kapitału zakładowego w SuperScale, sprzedaży części udziałów posiadanych przez Emitenta oraz spłaty pożyczek przez SuperScale na rzecz Emitenta.

Celem transakcji było pozyskanie nowego większościowego udziałowca branżowego, który zapewni sieć kontaktów międzynarodowych oraz finansowanie dalszego rozwoju SuperScale, w szczególności na rynku amerykańskim. Zmniejszenie zaangażowania Emitenta w SuperScale było ważnym elementem transakcji, ponieważ status Emitenta jako wiodącego udziałowca SuperScale został zidentyfikowany jako bariera pozyskania klientów przez SuperScale wśród producentów i wydawców gier mobilnych, konkurentów Emitenta na globalnych rynkach.

W dniu zawarcia Umowy inwestycyjnej, w wykonaniu jej postanowień doszło w szczególności do:

 1. zawarcia umowy wspólników,
 2. podjęcia uchwały wspólników w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego SuperScale,
  poprzez emisję 712 udziałów uprzywilejowanych (co do sposobu uczestnictwa przy podziale
  majątku spółki w wypadku jej likwidacji), o wartości nominalnej 50 zł każdy, które zostaną objęte
  w całości przez Level Up, inwestorów mniejszościowych oraz Pana Ivana Trancika,
 3. zawarcia umów zbycia udziałów, na mocy której Spółka sprzedała na rzecz inwestorów łącznie
  150 udziałów w SuperScale za cenę 3.150,07 euro za każdy udział (przy czym cena zostanie
  zapłacona i własność udziałów przejdzie na nabywców po rejestracji ww. podwyższenia
  kapitału,
 4. zawarcia porozumienia dotyczącego zmiany warunków umów pożyczek pomiędzy Spółką a
  SuperScale (“Porozumienie”), zgodnie z którymi zwrot części kwoty pożyczek w wysokości
  200.000 euro nastąpi po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa
  powyżej, a następnie dalsze spłaty będą następować w miesięcznych ratach w kwocie 10.000
  euro, pod warunkiem kontynuowania świadczenia usług na rzecz Spółki przez SuperScale, na
  określonym w Porozumieniu poziomie. W przypadku niespełnienia powyższego warunku, spłata
  ratalna pożyczek zostanie wstrzymana, a kwota pozostała do spłaty zostanie zwrócona w
  całości, najpóźniej w terminie 5 lat od dnia zawarcia Umowy inwestycyjnej. Ponadto, w
  przypadku:

  1. wystąpienia transakcji nabycia 100% udziałów przez osobę niebędącą stroną Umowy inwestycyjnej lub
  2. podwyższenia kapitału zakładowego SuperScale co najmniej o kwotę minimalną określoną w Porozumieniu,

SuperScale dokona całkowitej spłaty pożyczek.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zawarciu i zapłacie ceny na podstawie ww. umów zbycia udziałów, Spółka będzie posiadać 350 udziałów w SuperScale reprezentujących 20,4% kapitału zakładowego SuperScale o wartości nominalnej 50 zł każdy.

W wykonaniu postanowień Umowy inwestycyjnej w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia Umowy inwestycyjnej, strony zobowiązały się do przyjęcia planu opcji pracowniczych, na mocy którego dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego, w wyniku którego zostanie utworzone do 150 udziałów przyznanych pracownikom i współpracownikom SuperScale.

Dodatkowo, na mocy Umowy inwestycyjnej Level Up nabył uprawnienie do nabycia od Spółki 112 udziałów w SuperScale, w terminie 6 lat od dnia zawarcia Umowy inwestycyjnej. Zasady ustalenia ceny udziałów oraz najwcześniejszy możliwy termin ich nabycia zostały szczegółowo określone w Umowie Inwestycyjnej.

Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na zbycie udziałów Spółki w SuperScale na mocy uchwał nr 1/06/2020 oraz 2/06/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce SuperScale Sp. z o.o. zgodnie z § 13 ust. 22 pkt 10 statutu Emitenta oraz uchwały nr 1/08/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce SuperScale Sp. z o.o. zgodnie z § 13 ust. 22 pkt 10 statutu Emitenta.

Celem transakcji było pozyskanie nowego istotnego udziałowca branżowego, który zapewni finansowanie rozwoju oraz sieci kontaktów, umożliwiając SuperScale pozyskanie nowych klientów na światowych rynkach wydawniczych.

Zarząd Spółki zakłada, że współpraca Spółki z SuperScale będzie kontynuowana w zakresie gier GaaS wydawanych przez spółki Grupy Emitenta. Zarząd Spółki podkreśla, że od czasu rozpoczęcia współpracy z SuperScale, Emitent wypracował własne wewnętrzne zasoby i narzędzia do pozyskiwania użytkowników. W związku z tym w wybranych obszarach takich jak rozwój i publishing gier hyper-casual, zespoły Emitenta nie korzystają ze wsparcia ze strony SuperScale.

Konsekwencją zawarcia Umowy inwestycyjnej będzie utrata przez SuperScale statusu jednostki współkontrolowanej, a tym samym brak możliwości rozpoznawania wyników Superscale w skonsolidowanych wynikach Grupy Kapitałowej BoomBit. Zarząd Spółki szacuje, że w związku ze sprzedażą udziałów SuperScale oraz zmianą metody wyceny udziałów w SuperScale z metody praw własności na wycenę w wartości godziwej, Spółka rozpozna w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu z całkowitych dochodów jednorazowy wynik w łącznej kwocie ok. 8,3 mln zł.

Nasze wykorzystanie plików cookies
Ustawienia ciastek
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona działała poprawnie. Chcielibyśmy również poprosić o zgodę na analityczne pliki cookie, które pomagają nam w wprowadzaniu ulepszeń poprzez pomiar sposobu korzystania z strony internetowej. Zostaną one ustawione tylko wtedy, gdy je zaakceptujesz. Więcej szczegółowych informacji na temat używanych przez nas plików cookie można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Odrzuć Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj preferencje dotyczące zgody
Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej.Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny.Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika.Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookie umożliwiają zapewnienie podstawowych funkcjonalności dla strony internetowej, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność dla użytkowników. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to się wiązać z brakiem poprawności funkcjonowania strony internetowej.
Chcielibyśmy ustawić pliki cookies Google Analytics, aby pomóc nam ulepszyć naszą stronę internetową poprzez zbieranie i raportowanie informacji o tym, jak korzystają z niej użytkownicy. Cookies zbierają informacje w sposób, który nikogo bezpośrednio nie identyfikuje. Więcej informacji na temat działania tych plików cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Zobacz jak wykorzystywane są pliki cookies: Jak Google używa danych z witryn i aplikacji
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych

Brak plików cookies.

Zapisz Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek