RELACJE INWESTORSKIE

Zawarcie umowy na dystrybucję gry Idle Coffee Corp na rynku chińskim

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd BoomBit S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że z dniem 6 sierpnia 2019 r. za zawartą została uznana umowa z firmą wydawniczą Beijing Ocean Engine Network Technology Co., Ltd z grupy ByteDance („Wydawca”), na dystrybucję gry Idle Coffee Corp („Gra”) na terenie Chin kontynentalnych („Umowa”).

Na mocy Umowy Spółka udzieliła Wydawcy wyłącznej i nieprzenoszalnej licencji (z prawem udzielenia sublicencji na warunkach przewidzianych w Umowie), na terenie Chin kontynentalnych, na okres 1 roku od daty zawarcia Umowy, w zakresie niezbędnym do wydania, dystrybucji i promocji Gry na platformach iOS i Android (“Platformy”).

Rozliczenie pomiędzy stronami następować będzie co miesiąc na podstawie sporządzanych raportów sprzedażowych, dotyczących przychodów osiąganych przez Grę na Platformach. Umowa przewiduje dodatkowe wynagrodzenie dla Spółki, w przypadku przekroczenia ustalonych w Umowie progów liczby pobrań na platformie iOS.

Umowa nie zawiera postanowień, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów, w tym postanowień dotyczących kar umownych oraz odstąpienia od Umowy.