RELACJE INWESTORSKIE

Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Podstawa prawna wybierana w ESPI: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd BoomBit S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 19/2020 opublikowanego w dniu 8 lipca 2020 r. w sprawie otrzymania informacji o zarekomendowaniu projektu Spółki do otrzymania dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość, o obustronnym podpisaniu w dniu 15 września 2020 r. umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój („Umowa”), pomiędzy Spółką a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”), której przedmiotem jest dofinansowanie projektu: Opracowanie systemu opartego o algorytm sztucznej inteligencji modyfikującego parametry gry w trakcie trwania rozgrywki w celu maksymalizacji przychodów twórców gier wykorzystujących silnik Unity oraz zwiększenia ich oszczędności w procesie dostosowania gier do potrzeb graczy („Projekt”).

Zgodnie z Umową, całkowity koszt realizacji Projektu oraz całkowita kwota kosztów kwalifikowanych wynosi 7.216.380,59 zł, natomiast kwota przyznanego dofinansowania wynosi do 3.842.832,92 zł, co stanowi 53,25% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach Projektu. Pozostałe koszty realizacji Projektu będą pochodziły ze środków własnych Spółki.

Płatność dofinansowania będzie odbywała się na podstawie wniosków o płatność składanych przez Spółkę w określonych terminach, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące licząc od dnia zawarcia Umowy.

Warunkiem wypłaty dofinansowania jest ustanowienie i wniesienie przez Spółkę zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy w formie weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” z podpisem notarialnie poświadczonym, albo złożonym w obecności osoby upoważnionej przez NCBR wraz z deklaracją wekslową.

Okres kwalifikowalności kosztów dla Projektu rozpoczął się w dniu 1 lipca 2020 i kończy się w dniu 30 czerwca 2023 r.

Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

NCBR jest uprawnione do powstrzymania dofinansowania albo rozwiązania Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadkach opisanych szczegółowo w Umowie, do których należą m.in. nienależyte wywiązywanie się przez Spółkę z nałożonych na nią w Umowie obowiązków. NCBR może również wstrzymać dofinansowanie albo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, m.in. w przypadku gdy Spółka nie rozpoczęła realizacji Projektu przez okres dłuższy niż 3 miesiące od ustalonej daty rozpoczęcia realizacji Projektu określonej w Umowie lub zaprzestała realizacji Projektu lub realizuje go w sposób sprzeczny z Umową lub z naruszeniem prawa. Wówczas Spółka jest zobowiązana do zwrotu całości lub części otrzymanego dofinansowania, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zwrotu.