RELACJE INWESTORSKIE

BoomBit auditor
BoomBit auditor

Zmiana polityki dywidendowej Spółki

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku „Spółka”, informuje, że w dniu 12 kwietnia 2023 roku podjął uchwałę o odstąpieniu od stosowania dotychczas obowiązującej polityki dywidendowej, przedstawionej w prospekcie emisyjnym z 2019 roku, oraz przyjął w jej miejsce nową politykę dywidendową o następującej treści:

Zarząd planuje rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie na dywidendę od 60% jednostkowego zysku netto, w zależności od potrzeb w zakresie płynności Spółki, począwszy od zysku za 2022 rok, o ile wypracowany zysk jednostkowy będzie umożliwiał taką dystrybucję. Rekomendacja zarządu, o której mowa powyżej, będzie uwzględniała sytuację finansową i płynnościową, perspektywy rozwoju oraz potrzeby inwestycyjne Spółki, oraz grupy kapitałowej Spółki.