RELACJE INWESTORSKIE

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BoomBit S.A. zwołanego na dzień 27 sierpnia 2020 roku

Postawa prawna wybierana w ESPI: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd BoomBit S.A. („Spółka”) działając na postawie art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych informuje o wprowadzeniu zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 sierpnia 2020 roku na godzinę 12:00, które odbędzie się przy ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk (Budynek C, sala ABC).

Zmiana została dokonana na żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, tj. Pana Marcina Olejarza, który w dniu 5 sierpnia 2020 r. złożył żądanie o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz uchwały w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W załączeniu Spółka przekazuje otrzymane projekty uchwał oraz zmieniony projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. Treść projektów pozostałych uchwał nie uległa zmianie. Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółki przedstawia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uwzględniający zmianę wprowadzoną na żądanie ww. akcjonariusza. Zmiana polega na wprowadzeniu do porządku obrad po dotychczasowym punkcie 11, nowych punktów oznaczonych numerami 12 i 13.

Po wprowadzonej zmianie porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje następujące punkty:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej, ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej oraz wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki w 2019 roku, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2019.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.