RELACJE INWESTORSKIE

BoomBit documents
BoomBit documents

Zmiana praw z papierów wartościowych Emitenta – Zapisanie akcji imiennych serii F na rachunku maklerskim akcjonariusza w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Postawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 34/2022 w sprawie otrzymania oświadczenia o objęciu akcji zwykłych imienny serii F w wyniku wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii C, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych imiennych serii F, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, Zarząd BoomBit S.A. („Spółka”) informuje o powzięciu informacji o zapisaniu 40.000 akcji imiennych serii F na rachunku maklerskim akcjonariusza („Zapisanie Akcji serii F”). Zapisane Akcje serii F stanowią 0,30% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz stanowią 0,20% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

W związku z Zapisaniem Akcji serii F, kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 6.750.000,00 do kwoty 6.770.000,00 zł, tj. o kwotę 20.000,00 zł.

Po Zapisaniu Akcji serii F, kapitał zakładowy wynosi 6.750.000,00 zł i dzieli się na:

  • 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
  • 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
  • 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,50 zł każda,
  • 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
  • 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.

Łączna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu, wynikająca z 13.540.000 wyemitowanych przez Spółkę akcji, wynosi 19.540.000. Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki po Zapisaniu Akcji serii F wynosi 372.500 zł. Prawo do objęcia 240.000 akcji serii E w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane nie później niż do dnia 1 stycznia 2024 r,. przy czym nie zostały spełnione warunki Programu Motywacyjnego na lata 2019-2021 umożliwiającego emisję warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B.